Nordstrand og Maglebylille.........Webmaster: Dines Bogø

Sydamager: Generelt ... Dines Bogø ... Nordstranden: Generelt


I ældre tid gik man ikke så meget op i om et markstykke lå på den eller anden side af en kommunegrænse. Gårdejerne havde ofte jord på begge sider af en kommunegrænse uden, at det egentlig var noget man tænkte over.

Nordstrand og Maglebylille - Dines Bogø
Landliggeren Erik Johansen fra Sundbyvester var en ivrig fotograf. Medens familien boede til leje i Nyby i Dragør cyklede han tirsdag den 6. august 1935 langs kysten til Kastrup Lufthavn. Da han var halvvejs ad Strandstien tog han dette foto. Midt på foto ser man Krudthus IV, som restauratør Wilhelm Hammer købte i 1923 og åbnede året efter som restaurant. Yderst til venstre ligger "Træslottet". Lufthavnens administrationsbygning 1925-39. Til højre skimtes Kastrup havn.Kommunegrænsen ved Maglebylille


Da man planlagde den nye Kastrup Lufthavn i begyndelsen af tyverne, blev jord i Maglebylille fra gården Petersdal eksproprieret og gården nedrevet. Her skulle den nye lufthavn ligge, der skulle servicere luftskibe og vandflyvere.

Man eksproprierede også jord fra den sydligere Østergaard, men da man endnu ikke havde brug for jorden, fik den gård lov til fortsat at eksistere som landbrug til 1943.

Nordstrand og Maglebylille - Dines Bogø
August 1945. Den hvide markering på tværs i foto er dels en intern kørevej i Lufthavnen og en jernbane. I 1943 udbyggede Luftwaffe den sydlige del af det oprindelig eksproprierede areal. Østergaard blev nedrevet og landbruget blev flyttet til Ernst Nielsens beslagte gård på Ryvej 39 i Store Magleby. Den tyske forvalter Schultze døbte gården "Søgaard", da han tiltrådte i maj 1943. Den rullebane, der lå i en ring gennem Store Magleby, var forbundet til Bane 04. Bane 04-22 der var 1.500 m lang var anlagt i 1943 og allerede året efter forlænget til 1.800 m. Yderst ved kysten ses Strandstien, hvor Luftwaffe har forbedret stien mellem kommunegrænsen og Krudthus V.

Østergårds marker lå op til kommuneskellet mellem Tårnby og Store Magleby Kommuner. I stedet for mange hundrede små markstykker, blev det et stort matrikelnummer (Maglebylille By, Tårnby nr. 130a). Rester af Ryvej ligger i dag som den nordligste vej i dag i Dragør Kommune op mod Maglebylilles jorde (Københavns Lufthavn).

Nordstrand og Maglebylille - Dines Bogø
1928. I forgrunden gården "Godthaab" og laden på D.B. Dirchsens Allé (tidl. Grønvejen). Området mellem Grusbakken (uden for foto i højre kant) og Rybakkevej blev først bebygget i halvtredserne. (Foto: Det Kgl. Bibliotek).


Nordstranden


En del af Nordstranden lå indtil 1974 i Store Magleby kommune.

Rybakkevej var blevet udstykket i 1919 og i tyverne ser man enkelte sommerhuse på nordsiden af vejen.

Der var kun få huse på Skansevej i Store Magleby. De fleste sommerhuse lå i området ved Nordre Strandvej / Nordre Dragørvej på hver side af den daværende kommunegrænse.

Nordstrand og Maglebylille - Dines Bogø
1928. Store Magleby kommunes del af Nordstranden. Grusbakken/Nordre Dragørvej, Rybakkevej og Skansevej er udstykket. Resten er stadig marker. Matr.nr. 50 er "Godthaab", der nu forventes at komme i nyt erhvervsområde LP27a. (Geodata).Strandstien


Skulle man til Kastrup kunne man fortsætte på cykel eller med hestevogn ad en smal kroget sti, der lå for enden af Nordre Dragørvej.

På stien passerede man Krudthus V, der var opført i 1781.

Nordstrand og Maglebylille - Dines Bogø
I forgrunden lågen fra Nordre Strandvej ind i Maglebylille (Lufthavnen), hvor man i dag finder Kystvejen. Krudthus V, der blev brugt som fårestal, blev i al ubemærkethed nedrevet 1948-49. (Foto: Erik Johansen 6. august 1935).

Videre mod nord var det en mere regulær grusvej op til Krudthus IV. Vejen var anlagt af militæret omkring 1780. Havde militæret fortsat vejen bare 500 m, ville man have kunne køre langs Øresund mellem København og Dragør.

For enden af "den gl. militærvej" så man Krudthus IV, der var købt af Wilhelm Hammer og indrettet til restaurant i 1924.

Det var dengang man kunne cykle "Amager Rundt" langs kysten. På ruten lå mange små iskageudsalg.

Da Hammer flyttede til den nybyggede Vilhelm Lauritzen terminal (Luftbanegården, som den blev kaldt) den 11. april 1939 brugte familien Hammer Krudthus IV som privatbolig, indtil Luftwaffe skulle bruge bygningen til kasino (officersmesse).

Fra Nordstranden kunne man følge de mange flyvestævner som forskellige organisationer arrangerede i lufthavnen.

Nordstrand og Maglebylille - Dines Bogø
Flyvestævne i begyndelsen af trediverne. Alle P-pladser er optaget. Helt ude ved strandkanten ser man Strandstien til Dragør/Store Magleby. (Arkiv: DB).Afspærring


Kort tid efter, at Luftwaffe havde besat København Lufthavn i april 1940 blev Strandstien spærret for passage for lokale. Hidtil havde mange benyttet vejen som smutvej til Kastrup frem for omvejen ind over Amager Landevej.

Luftwaffe ændrede det første stykke af stien ved Store Magleby, så den del også kunne bruges som kørevej.

Mange benyttede Strandstien efter besættelsen, men det kunne kun lade sig gøre efter aftale.

Nordstrand og Maglebylille - Dines Bogø
23. juni 2019. Nordstranden og Lufthavn-Syd. Ud for Nordre Strandvej ser man "Strandstien" i lufthavnen. Kun de første 400 m følger stien det oprindelige forløb langs den daværende kystlinje. (Foto: Kortforsyningen).

Først fra 2003 kunne alle civile køre langs kysten og det var på den nyanlagte Kystvej, der ligger næsten 1 km ude i Øresund i forhold til den gamle kystlinje.

I dag findes der kun en kort rest af den gamle sti, der fulgte den daværende kystlinje.

I Københavns Lufthavn findes en vej med navnet "Strandstien", men det er kun de første 400 m, der følger den gamle sti langs den oprindelige strandkant.

Nordstrand og Maglebylille - Dines Bogø
Beboerne langs Øresund på Granvej, Gerdsvej og Skansevej må stadig drage til Store Magleby kirke, da man ikke ændrede kirkesognegrænser ved kommunesammenlægningen i 1974.